Exekútor Košice, JUDr. Peter Molnár

Základné kontaktné informácie:


JUDr. Peter Molnár
súdny exekútor

Exekútorský úrad Košice
Kupeckého 29
040 01 Košice

Tel./Fax:
+421 55 729 277 1 
+421 55 729 277 2
+421 907 744 769
+421 905 486 403
+421 905 696 613
                 
Email: sekretariat@pmolnar.sk

Úradné hodiny:
PON, UT: 08:00 - 10:00    12:00 - 15:00
STR: 11:00 - 16:00
ŠTV: 08:00 - 10:00    12:00 - 15:00
PIA: 08:00 - 10:00    12:00 - 15:00
  • Chcem vykonať exekúciu na majetok môjho dlžníka. Čo k tomu potrebujem?

V prvom rade je dôležité, aby povinnosť dlžníka voči Vám vyplývala z exekučného titulu. Pre začatie exekučného konania je potrebné, aby oprávnený (veriteľ) podal návrh na vykonanie exekúcie (k tomuto pojmu pozri sekciu základné informácie/exekučné konanie). K návrhu je potrebné pripojiť originál alebo úradne osvedčenú kópiu exekučného titulu. Návrh na vykonanie exekúcie možno podať až po tom, čo povinnému (dlžníkovi) uplynula lehota na dobrovoľné splnenie povinnosti.

 

  • Môj dlžník žije v cudzine, môžem navrhnúť vykonanie exekúcie na jeho majetok?

Súdny exekútor vykonáva svoju pôsobnosť výlučne na území Slovenskej republiky. Jeho právomoci vyplývajú zo slovenského právneho poriadku, preto nie je možné, aby vykonával úkony exekučnej činnosti v inom štáte. Pokiaľ však má povinný svoj majetok na území Slovenskej republiky, možno ho zexekvovať.

 

  • Môžem navrhnúť vykonanie exekúcie aj pre časť mojej pohľadávky?

Áno, exekučné konanie je ovládané zásadou dispozičnou, čo znamená, že oprávnený sa môže sám rozhodnúť, akú časť svojej pohľadávky chce vymôcť. Obmedzený je len hornou hranicou, teda sumou, ktorá vyplýva z exekučného titulu.

 

  • Má exekútor časový limit, do ktorého musí moju pohľadávku vymôcť?

Nie. Tento fakt vyplýva zo skutočnosti, že majetkové pomery jednotlivých dlžníkov sú rôzne a v priebehu exekúcie sa môžu meniť. Objektívne teda nie je možné určiť časový limit, za ktorý sa podarí nájsť a speňažiť majetok dlžníka. Aj v exekučnom konaní však platí povinnosť sudneho exekútora konať bez zbytočných prieťahov.

  •  Koľko ma bude exekúcia stáť?

Oprávnený je povinný uhradiť súdny poplatok za vydanie poverenia na vykonanie exekúcie v sume 16,50 EUR pokiaľ konanie alebo oprávnený nie je od poplatku oslobodený podľa zákona NR SR č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch. Ak oprávnený podáva návrh na vykonanie exekúcie prostredníctvom súdneho exekútora, je povinný uhradiť súdnemu exekútorovi odmenu za spísanie návrhu vo výške 16,50 EUR + náhradu výdavkov za konverziu dokumentov (0,10 eura za každú naskenovanú stranu a 0,50 eura za každý dokument). Oprávnený znáša aj náklady spojené s podaním návrhu na vykonanie exekúcie, napr. poplatok za osvedčenie exekučného titulu (náhradu týchto nákladov, vrátane náhrady súdneho poplatku však oprávnený môže už v návrhu na vykonanie exekúcie požadovať ako náhradu svojich trov v exekučnom konaní a súdny exekútor tieto náklady vymáha od povinného). Okrem vyššie uvedených nákladov však za určitých okolností (ak sa exekúcia ukončila z iného dôvodu ako pre vymoženie alebo splnenie vymáhaného nároku povinným a ide o dôvod, ktorý možno oprávnenému pričítať, alebo z dôvodu, pre ktorý prináleží exekútorovi vydať upovedomenie o zastavení exekúcie) znáša oprávnený aj náhradu hotových výdavkov súdneho exekútora, a to 60,00 EUR a ak sa viedla exekúcia predajom hnuteľných vecí, predajom nehnuteľností, predajom podniku a pri exekúcii na nepeňažné plnenie znáša aj náhradu nevyhnutných výdavkov, ktoré nie sú kryté paušálnymi výdavkami (napr. znalečné a pod.).