Exekútor Košice, JUDr. Peter Molnár

Základné kontaktné informácie:


JUDr. Peter Molnár
súdny exekútor

Exekútorský úrad Košice
Kupeckého 29
040 01 Košice

Tel./Fax:
+421 55 729 277 1 
+421 55 729 277 2
+421 907 744 769
+421 905 486 403
+421 905 696 613
                 
Email: sekretariat@pmolnar.sk

Úradné hodiny:
PON, UT: 08:00 - 10:00    12:00 - 15:00
STR: 11:00 - 16:00
ŠTV: 08:00 - 10:00    12:00 - 15:00
PIA: 08:00 - 10:00    12:00 - 15:00

 

  • Ako mám vypočítať zrážku zo mzdy svojho zamestnanca?

Ak sa vymáha neprednostná pohľadávka:

Od čistej mzdy (ktorá sa určí tak, že od mzdy sa odpočíta preddavok na daň alebo daň z príjmov fyzických osôb a poistné na zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie, príspevok na starobné dôchodkové sporenie a poistné na sociálne zabezpečenie a započítajú sa do nej čisté odmeny za vedľajšiu činnosť, náborový príspevok a hodnota naturálií. Nezapočítavajú sa však do nej prídavky na deti a sumy poskytované na náhradu nákladov spojených s pracovným výkonom, a to najmä pri pracovných cestách) sa odráta tzv. základná suma (inými slovami - nepostihnuteľná suma). Výška tejto základnej sumy vyplýva z nariadenia vády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z.z. a je viazaná na každoročne sa meniacu výšku životného minima. Výsledok sa zaokrúhli na eurocenty smerom nadol na sumu deliteľnú troma a z tejto sumy sa zrazí jedna tretina.

Dôležité je, že pokiaľ po odpočítaní základnej sumy od čistej mzdy ostane suma vyššia ako 150% sumy životného minima na plnoletú fyzickú osobu platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky, zrazí sa navyše celá suma, ktorá presahuje uvedených 150% životného minima.


Ak sa vymáha výživné:

Od čistej mzdy (ktorá sa určí tak, že od mzdy sa odpočíta preddavok na daň alebo daň z príjmov fyzických osôb a poistné na zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie, príspevok na starobné dôchodkové sporenie a poistné na sociálne zabezpečenie a započítajú sa do nej čisté odmeny za vedľajšiu činnosť, náborový príspevok a hodnota naturálií. Nezapočítavajú sa však do nej prídavky na deti a sumy poskytované na náhradu nákladov spojených s pracovným výkonom, a to najmä pri pracovných cestách) sa odráta tzv. základná suma (inými slovami - nepostihnuteľná suma), ktorá v tomto prípade činí 70% zo 60% sumy životného minima  platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky na povinného + 25% sumy životného minima  platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky na každú osobu, ktorej povinný poskytuje výživné, ako aj na manžela povinného, ktorý má samostatný príjem. Pri určovaní základnej sumy sa 25% sumy životného minima  platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky nezapočítava na tú osobu, v ktorej prospech trvá výkon rozhodnutia na vymoženie pohľadávky výživného. Výsledok sa zaokrúhli na eurocenty smerom nadol na sumu deliteľnú troma a z tejto sumy sa zrazia dve tretiny.

Pokiaľ po odpočítaní základnej sumy od čistej mzdy ostane suma vyššia ako 150% sumy životného minima na plnoletú fyzickú osobu platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky, zrazí sa navyše celá suma, ktorá presahuje uvedených 150% životného minima.

Ak suma zrazená z druhej tretiny nestačí na uspokojenie všetkých pohľadávok výživného, uspokojí sa najprv bežné výživné všetkých oprávnených a až potom nedoplatky za skorší čas, a to podľa pomeru bežného výživného. Ak by však sumou zrazenou z druhej tretiny nebolo kryté ani bežné výživné všetkých oprávnených, rozdelí sa medzi nich suma zrazená z druhej tretiny pomerne podľa výšky bežného výživného bez ohľadu na výšku nedoplatkov.


Ak sa vymáha prednostná pohľadávka (okrem výživného):

Od čistej mzdy (ktorá sa určí tak, že od mzdy sa odpočíta preddavok na daň alebo daň z príjmov fyzických osôb a poistné na zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie, príspevok na starobné dôchodkové sporenie a poistné na sociálne zabezpečenie a započítajú sa do nej čisté odmeny za vedľajšiu činnosť, náborový príspevok a hodnota naturálií. Nezapočítavajú sa však do nej prídavky na deti a sumy poskytované na náhradu nákladov spojených s pracovným výkonom, a to najmä pri pracovných cestách) sa odráta tzv. základná suma (inými slovami - nepostihnuteľná suma). Výška tejto základnej sumy vyplýva z nariadenia vády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z.z. a je viazaná na každoročne sa meniacu výšku životného minima. Teda . Výsledok sa zaokrúhli na eurocenty smerom nadol na sumu deliteľnú troma a z tejto sumy sa zrazia dve tretiny.

Pokiaľ po odpočítaní základnej sumy od čistej mzdy ostane suma vyššia ako 150% sumy životného minima na plnoletú fyzickú osobu platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky, zrazí sa navyše celá suma, ktorá presahuje uvedených 150% životného minima.