Exekútor Košice, JUDr. Peter Molnár

Základné kontaktné informácie:


JUDr. Peter Molnár
súdny exekútor

Exekútorský úrad Košice
Kupeckého 29
040 01 Košice

Tel./Fax:
+421 55 729 277 1 
+421 55 729 277 2
+421 907 744 769
+421 905 486 403
+421 905 696 613
                 
Email: sekretariat@pmolnar.sk

Úradné hodiny:
PON, UT: 08:00 - 10:00    12:00 - 15:00
STR: 11:00 - 16:00
ŠTV: 08:00 - 10:00    12:00 - 15:00
PIA: 08:00 - 10:00    12:00 - 15:00
  • Ako môžem uhradiť pohľadávku?

Povinný môže pohľadávku uhradiť nasledovnými spôsobmi:

1) osobne uhradiť pohľadávku v pokladni súdneho exekútora, a to v úradných hodinách

2) šekom  – poštovým peňažným poukazom typu H II. Triedy na adresu:

JUDr. Peter Molnár – súdny exekútor

Kupeckého 29

040 01 Košice

Do správy pre adresáta je potrebné uviesť spisovú značku exekučného konania (nachádza sa v pravom hornom rohu upovedomenia o začatí exekúcie)

3) poukázaním peňažných prostriedkov na účet súdneho exekútora uvedený v sekcii Kontakty.

Ako variabilný symbol je potrebné uviesť spisovú značku exekučného konania bez lomítka (napr. ak spisovou značkou je EX1234/10, variabilný symbol je v tvare 123410. Ak spisová značka obsahuje aj písmená "Or" príp. "-O", napr. EXOr1234/10 alebo EX1234/10-O, v tom prípade je potrebné na koniec variabilného symbolu pridať číslo 0, t. j. variabilný symbol bude v tvare 1234100). 

Bez správneho variabilného symbolu nebude možné platbu identifikovať.

4) bezhotovostným prevodom zo zablokovaného účtu na účet súdneho  exekútora postupom podľa bodu 3) 

Je dôležité pamätať na to, že dlh sa považuje za zaplatený až pripísaním na účet súdneho exekútora, resp. vyplatením dlhu v hotovosti. Taktiež platí, že po doručení upovedomenia o začatí exekúcie povinnému nastávajú účinky splnenia vymáhaného nároku len vtedy, ak sa plnenie v rozsahu, v ktorom prislúcha exekútorovi podľa § 60 ods. 2 Exekučného poriadku, dostane exekútorovi.

V prípade nejasností alebo v prípade požiadavky na vyčíslenie zostatku dlhu nás kontaktuje písomne alebo elektronicky na mailovej adrese sekretariat@pmolnar.sk, kde vždy uveďte Vaše osobné údaje, spisovú značku exekučného konania a dátum, ku ktorému si želáte vyhotoviť prepočet.