Exekútor Košice, JUDr. Peter Molnár

Základné kontaktné informácie:


JUDr. Peter Molnár
súdny exekútor

Exekútorský úrad Košice
Kupeckého 29
040 01 Košice

Tel./Fax:
+421 55 729 277 1 
+421 55 729 277 2
+421 907 744 769
+421 905 486 403
+421 905 696 613
                 
Email: sekretariat@pmolnar.sk

Úradné hodiny:
PON - ŠTV: 08:00 - 11:00
   13:00 - 16:00
PIA:  08:00 - 11:00
  • Ako môžem uhradiť pohľadávku?

Súdny exekútor v priebehu exekučného konania vydáva tzv. upovedomenie o začatí exekúcie, ktorým, okrem iného, zakáže povinnému, aby odo dňa doručenia upovedomenia o začatí exekúcie nakladal so svojím majetkom, ktorý podľa ustanovení Exekučného poriadku podlieha exekúcii okrem nakladania za účelom uspokojenia pohľadávky oprávneného, jej príslušenstva a trov exekúcie v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom z účtu v banke. V prípade, že povinný má záujem realizovať svoje právo disponovať s majetkom za účelom uspokojenia pohľadávky oprávneného a jej príslušenstva, môže tak učiniť nasledovnými spôsobmi:

1) osobne uhradiť pohľadávku v pokladni súdneho exekútora, a to v úradných hodinách

2) šekom  – poštovým peňažným poukazom typu H II. Triedy na adresu:

JUDr. Peter Molnár – súdny exekútor

Kupeckého 29

040 01 Košice

Do správy pre adresáta je potrebné uviesť spisovú značku exekučného konania (nachádza sa v pravom hornom rohu upovedomenia o začatí exekúcie)

3) poukázaním peňažných prostriedkov na účet súdneho exekútora vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a. s., číslo účtu: 3174139356/0200, konštantný symbol: 0308; na účet vedený v UniCredit Bank Slovakia, a. s., číslo účtu: 101550001/1111, konštantný symbol: 0308 alebo na účet vedený v Prima Banke, a. s., číslo účtu 7004307001/5600, konštantný symbol 0308.

Ako variabilný symbol je potrebné uviesť spisovú značku exekučného konania bez lomítka (napr. ak spisovou značkou je EX1234/10, variabilný symbol je v tvare 12340. Ak spisová značka obsahuje aj písmená Or, napr. EXOr1234/10, v tom prípade je potrebné na koniec variabilného symbolu pridať číslo 0, t. j. variabilný symbol bude v tvare 1234100). 

Bez správneho variabilného symbolu nebude možné platbu identifikovať.

4) bezhotovostným prevodom zo zablokovaného účtu na účet súdneho postupom podľa bodu 3) 

Je dôležité pamätať na to, že dlh sa považuje za zaplatený až pripísaním na účet súdneho exekútora, resp. vyplatením dlhu v hotovosti.

V prípade nejasností alebo v prípade požiadavky na vyčíslenie zostatku dlhu nás kontaktuje písomne alebo elektronicky na mailovej adrese sekretariat@pmolnar.sk, kde vždy uveďte Vaše osobné údaje, spisovú značku exekučného konania a dátum, ku ktorému si želáte vyhotoviť prepočet.

  • Môžem uhradiť pohľadávku v splátkach?

Exekučný poriadok umožňuje povinnému predkladať súdnemu exekútorovi návrhy na uzatvorenie dohody o postupnom splatení vymáhanej pohľadávky, tzv. splátkový kalendár. Táto možnosť prichádza do úvahy spravidla vtedy, keď povinný nie je z objektívnych príčin schopný pohľadávku uhradiť naraz.

V prípade, že sa rozhodnete súdnemu exekútorovi zaslať návrh splátkového kalendára, vždy uveďte dôvody, pre ktoré nie ste schopný pohľadávku uhradiť naraz, doložte dôkazy na preukázanie svojich tvrdení a navrhnite konkrétnu výšku a termín splatnosti jednotlivých splátok. 

Súdny exekútor nie je oprávnený akceptovať Váš návrh bez súhlasu oprávneného, preto Vaša žiadosť o splátkový kalendár bude vždy predložená oprávnenému na posúdenie, či súhlas udelí alebo nie. Treba však dodať, že povinný nemá na uzatvorenie dohody o postupnom splatení vymáhanej pohľadávky právny nárok.

  • Exekúciu považujem za nezákonnú. Ako samôžem brániť?

Súčasťou práva na súdnu a inú právnu ochranu je aj právo brániť sa vykonávaniu exekúcie, pokiaľ po vzniku exekučného titulu nastali okolnosti, ktoré spôsbili zánik vymáhaného nároku alebo bránia jeho vymáhateľnosti, poprípade ak existujú iné dôvodu, pre ktoré je exekúcia neprípustná. V týchto prípadoch môže povinný u súdneho exekútora vzniesť námietku proti exekúcii, a to do 14 dní odo dňa,v ktorom mu bolo doručené upovedomenie o začatí exekúcie. Okrem toho môže povinný (príp. iný subjekt) podať návrh na zastavenie exekúcie z dôvodov uvedených v ust. § 57 ods. 1 Exekučného poriadku. O týchto návrhoch rozhodne príslušný exekučný súd, nie súdny exekútor.

  • Exekútor zablokoval (popr. spísal) majetok, ktorý mi však nepatrí. Ako možno zabrániť speňaženiu tohto majetku?

V takomto prípade môže vlastník veci podať žalobu o vylúčenie konkrétnej veci z exekúcie. Dôležité je, že žalobu je potrebné podať proti oprávnenému v exekučnom konaní, nie proti súdnemu exekútorovi.