Exekútor Košice, JUDr. Peter Molnár

Základné kontaktné informácie:


JUDr. Peter Molnár
súdny exekútor

Exekútorský úrad Košice
Kupeckého 29
040 01 Košice

Tel./Fax:
+421 55 729 277 1 
+421 55 729 277 2
+421 907 744 769
+421 905 486 403
+421 905 696 613
                 
Email: sekretariat@pmolnar.sk

Úradné hodiny:
PON, UT: 08:00 - 10:00    12:00 - 15:00
STR: 11:00 - 16:00
ŠTV: 08:00 - 10:00    12:00 - 15:00
PIA: 08:00 - 10:00    12:00 - 15:00
JUDr. Peter Molnár
súdny exekútor

Exekútorský úrad Košice
Kupeckého 29
040 01 Košice

Tel./Fax:   +421 55 729 277 1
                +421 55 729 277 2
                +421 907 744 769  
                +421 905 486 403
                +421 905 696 613

Bankové spojenie:
 
SK3402000000003174139356, BIC-SWIFT kód: SUBASKBX
(účet vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a. s.)
 
SK3211110000000101550001, BIC-SWIFT kód: UNCRSKBX
(účet vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., pobočka zahraničnej banky)
 
SK2956000000007004307001, BIC-SWIFT kód: KOMASK2X
(účet vedený v Prima Banke Slovensko, a. s.)

Elektronická podateľňa
www.slovensko.sk

Úradné hodiny:
PON - ŠTV: 08:00 - 11:00
   13:00 - 16:00
PIA:  08:00 - 11:00
  13:00 - 15:00