Informácia o spracúvaní osobných údajov

súdnym exekútorom

 

Súdny exekútor - doc. JUDr. Peter Molnár, PhD.,  IČO: 35505753, Sídlo: Kupeckého 29, 040 01, Košice, e-mail: sekretariat@pmolnar.sk, tel. č. +421 55 72 92 771, +421 55 72 92 772 ako prevádzkovateľ (ďalej len „Prevádzkovateľ“) spracúva osobné údaje na účely plnenia úloh súdneho exekútora podľa zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Exekučný poriadok“) a podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré  ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Vykonávacia vyhláška k Exekučnému poriadku“), ako aj na účely vybavovania sťažností na činnosť súdneho exekútora, vedenia účtovnej evidencie, správy registratúry, prijímania a expedovania písomností resp. podaní. Prevádzkovateľ je štátom určenou a splnomocnenou osobou na vykonávanie núteného výkonu exekučných titulov (ďalej len „Exekučná činnosť“).

 

Zodpovednou osobou Prevádzkovateľa je JUDr. Viktória Kozmová, Kupeckého 29, 040 01 Košice, mail: viktoria.kozmova@pmolnar.sk, tel.: 055/7292771, 055/7292772

 

            Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe zákona a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov, predovšetkým na základe Exekučného poriadku, Vykonávacej vyhlášky k Exekučnému poriadku, nariadenia Vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z.z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia v znení neskorších predpisov, zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; Kancelárskeho poriadku pre súdnych exekútorov, ktorý bol vydaný Výnosom Ministerstva spravodlivosti SR č. 1618/1998-60.

 

            Prevádzkovateľ spracúva identifikačné údaje účastníkov exekučného konania (predovšetkým meno, priezvisko, rodné priezvisko, akademický titul, dátum narodenia, miesto narodenia, rodné číslo, identifikátor osoby v Registri fyzických osôb, dátum úmrtia, miesto úmrtia, rodinný stav, pohlavie, národnosť, štátna príslušnosť, zoznam vydaných dokladov, t. j. občiansky preukaz a cestovný pas), identifikačné údaje zástupcov účastníkov exekučného konania (predovšetkým meno, priezvisko, akademický titul, dátum narodenia), kontaktné údaje účastníkov exekučného konania a ich zástupcov (predovšetkým evidovaný trvalý pobyt, evidovaný prechodný pobyt, faktický pobyt, miesto podnikania, korešpondenčná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, dátová schránka na Ústrednom portáli verejnej správy, miesto podnikania, miesto výkonu väzby a trestu odňatia slobody), ako aj údaje o majetku účastníkov exekučného konania (o osobe povinnej v exekučnom konaní /ďalej len „Povinný“/: príjmy a ich platitelia, účty v bankách, peňažné pohľadávky, cenné papiere, podiely v obchodných spoločnostiach a družstvách,  podnik,  nehnuteľný majetok, hnuteľný majetok, iné majetkové práva, poistenie, vkladné knižky, stavebné sporenie, záväzky, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, prebiehajúce exekučné konania, konkurzy, oddlženie, vodičský preukaz, ťarchy na majetku, predmety duševného vlastníctva, zápis v registroch vedených Národnou bankou Slovenska; o osobe oprávnenej v exekučnom konaní: výška pohľadávky vymáhanej v exekučnom konaní). Tiež spracúva identifikačné údaje (predovšetkým meno, priezvisko, rodné priezvisko, akademický titul, dátum narodenia) a kontaktné údaje (predovšetkým evidovaný trvalý pobyt, evidovaný prechodný pobyt, faktický pobyt, korešpondenčná adresa, miesto podnikania, telefónne číslo, e-mailová adresa, dátová schránka na Ústrednom portáli verejnej správy) osoby, ktorá je osobou príbuznou Povinného, identifikačné údaje (predovšetkým meno, priezvisko, akademický titul, údaje o podniku) a kontaktné údaje (predovšetkým evidovaný trvalý pobyt, evidovaný prechodný pobyt, faktický pobyt, korešpondenčná adresa, miesto podnikania, telefónne číslo, e-mailová adresa, dátová schránka na Ústrednom portáli verejnej správy) osôb dotknutých exekúciou, a to v rozsahu potrebnom pre vykonávanie jednotlivých spôsobov vykonávania exekúcie (predovšetkým ide o spoluvlastníkov majetku Povinného, platiteľov príjmu Povinného, dlžníkov a veriteľov Povinného).

 

Prevádzkovateľ je pri spracúvaní osobných údajov povinný postupovať v súlade s Nariadením[1] a/alebo Zákonom[2]. Na spracúvanie osobných údajov pre účely činnosti podľa exekučného poriadku a Vykonávacej vyhlášky k Exekučnému poriadku sa pri plnení povinnosti transparentne informovať dotknutú osobu o spracúvaní osobných údajov vzťahujú výnimky podľa čl. 14 ods. 5 Nariadenia.

 

V prípade spisovania návrhu na vykonanie exekúcie a jeho predkladania exekučnému súdu Prevádzkovateľ získava osobné údaje z exekučného titulu, pričom až do nadviazania prvej písomnej komunikácie s Povinným nie je povinný poskytovať Povinnému informácie podľa čl. 14 Nariadenia, a to z dôvodu možného ohrozenia, znemožnenia alebo závažného sťaženia výkonu činnosti podľa Exekučného poriadku a Vykonávacej vyhlášky k Exekučnému poriadku.

 

V súvislosti s vykonávaním činností podľa Exekučného poriadku a Vykonávacej vyhlášky k Exekučnému poriadku sú podmienky získavania osobných údajov upravené v Exekučnom poriadku a Vykonávacej vyhlášky k Exekučnému poriadku, pričom tieto právne normy upravujú aj postupy a povinnosti Prevádzkovateľa majúce za cieľ zabezpečiť vhodné opatrenia na ochranu práv a slobôd dotknutých osôb. Prevádzkovateľ získava osobné údaje z poverenia na vykonanie exekúcie, na základe súčinnosti oprávneného a Povinného v exekučnom konaní, súčinnosti štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy a iných orgánov verejnej moci, notárov, iných fyzických osôb a právnických osôb, ak rozhodujú o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb, súčinnosť právnických osôb, ktoré z úradnej moci alebo vzhľadom na predmet svojej činnosti vedú evidenciu osôb a ich majetku, z verejne dostupných zdrojov, z vyhlásení Povinného a tretích osôb.

 

Prevádzkovateľ je ako súdny exekútor povinný zachovávať mlčanlivosť podľa ust. § 30 Exekučného poriadku (profesijné tajomstvo). 

 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje len na základe zákonných podmienok, ktoré sú uvedené v  Nariadení alebo Zákone o ochrane osobných údajov.

 

Prevádzkovateľ má zákonnú povinnosť poskytovať osobné údaje pri vykonávaní činností podľa Exekučného poriadku a Vykonávacej vyhlášky k Exekučnému poriadku, ako aj pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov[3]. Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje najmä účastníkom exekučného konania a ich zástupcom, orgánom verejnej moci, orgánom správy daní a poplatkov, orgánom a osobám vykonávajúcim dohľad nad činnosťou súdneho exekútora, osobám, ktoré vedú evidenciu osôb a ich majetku, osobám dotknutým exekučným konaním (predovšetkým osobám, ktorým sa ukladajú povinnosti pri jednotlivých spôsoboch vedenia exekúcie), osobám, od ktorých je vyžadovaná súčinnosť.

 

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou exekútorského úradu a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k  osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené Prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich budú spracúvať na základe pokynov Prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou Prevádzkovateľa.

           

Osobné údaje budú zálohované v súlade s retenčnými pravidlami exekútorského úradu. Zo zálohových úložísk budú osobné údaje úplne vymazané hneď, ako to bude možné podľa pravidiel zálohovania. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä na predchádzanie narušenia dostupnosti osobných údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov.

 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje najdlhšie počas doby trvania účelu spracúvania. Ukončený exekučný spis Prevádzkovateľ uchováva pod dobu 10 rokov od jeho ukončenia. Ak bola exekúcia zastavená zo zákona alebo z dôvodu, že oprávnený alebo povinný zanikol bez právneho nástupcu, lehota uloženia určená pre spis je päť rokov.  Lehotu uloženia možno v odôvodnených prípadoch a po prerokovaní s príslušným archívom predĺžiť. Lehotu uloženia nemožno skrátiť.

 

Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje prostredníctvom sprostredkovateľa. Prevádzkovateľ prehlasuje, že pri výbere sprostredkovateľa dbá na jeho odborné kvality a o súlad spracúvania osobných údajov s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov.

 

Práva dotknutej osoby:

 

Právo dotknutej osoby na prístup k údajom

1. Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:

a) účely spracúvania

b) kategórie dotknutých osobných údajov

c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie

d) ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie

e) existencia práva požadovať od Prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu

f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu

g) ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj

h) existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.

2. Ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu.

3. Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže Prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.

4. Právo získať kópiu uvedenú v odseku 3 nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

 

Právo na opravu

Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“)

1. Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali

b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/79 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie

c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 Nariadenia

d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne

e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha

f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 Nariadenia.

2. Ak Prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a podľa odseku 1 je povinný vymazať osobné údaje, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.

3. Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú, pokiaľ je spracúvanie potrebné:

a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie

b) na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi

c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i) Nariadenia, ako aj článkom 9 ods. 3 Nariadenia

d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 Nariadenia, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené v odseku 1 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo

e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

Právo na obmedzenie spracúvania

1. Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov

b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia

c) Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov

d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

2. Ak sa spracúvanie obmedzilo podľa odseku 1, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

3. Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania podľa odseku 1, Prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

 

Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania

Prevádzkovateľ oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania uskutočnené podľa článku 16 Nariadenia, článku 17 ods. 1 Nariadenia a článku 18 Nariadenia, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje.

 

Právo na prenosnosť údajov

1. Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu Prevádzkovateľovi bez toho, aby jej Prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak:

a) sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia alebo článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia, alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b), a b)

b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

2.Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov podľa odseku 1 právo na prenos osobných údajov priamo od jedného Prevádzkovateľa druhému Prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

3.Uplatňovaním práva uvedeného v odseku 1 tohto článku nie je dotknutý článok 17 Nariadenia. Uvedené právo sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi.

4.Právo uvedené v odseku 1 nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných

 

Právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie

Právo namietať proti spracúvaniu

1.Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) Nariadenia vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

2.Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. 3.Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

4.Dotknutá osoba sa výslovne upozorní na právo uvedené v odsekoch 1 a 2 najneskôr pri prvej komunikácii s ňou, pričom sa toto právo prezentuje jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií.

5.V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti a bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES môže dotknutá osoba uplatňovať svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

6.Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 Nariadenia, dotknutá osoba má právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týka, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.

 

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

1.Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

2.Odsek 1 sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie:

a) nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a Prevádzkovateľom,

b) povolené právom Únie alebo právom členského štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo

c) založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

3.V prípadoch uvedených v odseku 2 písm. a) a c) Prevádzkovateľ vykoná vhodné opatrenia na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, a to aspoň práva na ľudský zásah zo strany Prevádzkovateľa, práva vyjadriť svoje stanovisko a práva napadnúť rozhodnutie.

4.Rozhodnutia uvedené v odseku 2 sa nezakladajú na osobitných kategóriách osobných údajov uvedených v článku 9 ods. 1 Nariadenia, pokiaľ sa neuplatňuje článok 9 ods. 2 písm. a) alebo g) Nariadenia a nie sú zavedené vhodné opatrenia na zaručenie práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby

 

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním osobných údajov právo podať sťažnosť dozornému orgánu – Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

  

Ďalšie informácie

Ak Prevádzkovateľ požaduje poskytnutie osobných údajov v súvislosti s vykonávaním činnosti podľa Exekučného poriadku a Vykonávacej vyhlášky k Exekučnému poriadku, je ich poskytnutie zákonnou povinnosťou.

Ak neposkynutie Prevádzkovateľom požadovaných osobných údajov  bráni ukončeniu exekúcie, Prevádzkovateľ môže dožiadať orgány Policajného zboru o predvedenie Povinného k súdnemu exekútorovi. Trovy predvedenia hradí predvádzaný.

Neposkytnutie osobných údajov Prevádzkovateľovi Povinným alebo inou osobou napriek výzve súdu môže mať za následok uloženie poriadkovej pokuty do výšky 500,00 EUR a pri opakovanom porušení povinnosti do výšky 2 000,00 EUR. Poriadková pokuta je príjmom štátneho rozpočtu.

Uvedením nepravdivých údajov možno naplniť skutkovú podstatu trestného činu marenia exekučného konania v zmysle ust. § 243a ods. 1 písm. a) Trestného zákona; zadržaním, sfalšovaním, pozmenením alebo zničením zaznamenaných informácií o majetku alebo finančných aktivitách možno naplniť skutkovú podstatu trestného činu marenia exekučného konania v zmysle ust. § 243a ods. 1 písm. c) Trestného zákona, za ktoré možno uložiť trest odňatia slobody

  • až na dva roky

  • na šesť mesiacov až tri roky, ak bude trestným činom  marenia exekučného konania spôsobená väčšia škoda

  • na tri roky až osem rokov ak bude trestným činom  marenia exekučného konania spôsobená škoda veľkého rozsahu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1]Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

[2] Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

[3] Napríklad Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore; Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.