Exekútor Košice, JUDr. Peter Molnár

Základné kontaktné informácie:


JUDr. Peter Molnár
súdny exekútor

Exekútorský úrad Košice
Kupeckého 29
040 01 Košice

Tel./Fax:
+421 55 729 277 1 
+421 55 729 277 2
+421 907 744 769
+421 905 486 403
+421 905 696 613
                 
Email: sekretariat@pmolnar.sk

Úradné hodiny:
PON, UT: 08:00 - 10:00    12:00 - 15:00
STR: 11:00 - 16:00
ŠTV: 08:00 - 10:00    12:00 - 15:00
PIA: 08:00 - 10:00    12:00 - 15:00

 

Základnými, všeobecne záväznými právnymi predpismi regulujúcimi inštitút civilnej exekúcie sú:

 

Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok

Zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 68/2017 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov

 

Aktualizované znenia právnych predpisov môžte nájsť na stránke www.slov-lex.sk.