Exekútor Košice, JUDr. Peter Molnár

Základné kontaktné informácie:


JUDr. Peter Molnár
súdny exekútor

Exekútorský úrad Košice
Kupeckého 29
040 01 Košice

Tel./Fax:
+421 55 729 277 1 
+421 55 729 277 2
+421 907 744 769
+421 905 486 403
+421 905 696 613
                 
Email: sekretariat@pmolnar.sk

Úradné hodiny:
PON, UT: 08:00 - 10:00    12:00 - 15:00
STR: 11:00 - 16:00
ŠTV: 08:00 - 10:00    12:00 - 15:00
PIA: 08:00 - 10:00    12:00 - 15:00

Cieľom pôsobenia právneho poriadku právneho štátu by mala byť možnosť jednotlivých subjektov realizovať svoje individuálne záujmy za súčasného rešpektovania záujmov celospoločenských. Tento cieľ je dosahovaný predovšetkým priznávaním a garanciou práv a slobôd, ako aj ukladaním rôznorodých povinností. Jeho dosahovanie však predpokladá možnosť vynútiť požadované správanie porušovateľmi práv iných, resp. tých, ktorí dobrovoľne neplnia svoje povinnosti, a to aj proti ich vôli. Takzvaná "vymožiteľnosť práva" preto zásadným spôsobom ovplyvňuje takmer všetky sféry spoločenského života.

 
Právny poriadok Slovenskej republiky v súčasnosti pozná niekoľko prostriedkov smerujúcich k zvyšovaniu vymožiteľnosti práva. Jedným z nich je inštitút civilnej exekúcie. Ide o proces, v rámci ktorého súdny exekútor ako štátom určená a splnomocnená osoba, vykonávateľ verejnej moci, zasahuje do práv toho, kto dobrovoľne nesplnil svoju povinnosť vyplývajúcu z exekučného titulu, a to v záujme ochrany práv iného (oprávneného).
 
Podrobnejšie informácie o civilnej exekúcii nájdete v sekcii Exekučné konanie.