Exekútor Košice, JUDr. Peter Molnár

Základné kontaktné informácie:


JUDr. Peter Molnár
súdny exekútor

Exekútorský úrad Košice
Kupeckého 29
040 01 Košice

Tel./Fax:
+421 55 729 277 1 
+421 55 729 277 2
+421 907 744 769
+421 905 486 403
+421 905 696 613
                 
Email: sekretariat@pmolnar.sk

Úradné hodiny:
PON - ŠTV: 08:00 - 11:00
   13:00 - 16:00
PIA:  08:00 - 11:00
  13:00 - 15:00

Cieľom pôsobenia právneho poriadku právneho štátu by mala byť možnosť jednotlivých subjektov realizovať svoje individuálne záujmy za súčasného rešpektovania záujmov celospoločenských. Tento cieľ je dosahovaný predovšetkým cestou regulácie správania sa subjektov v právnych vzťahoch - inými slovami, priznávaním a garanciou práv a slobôd, ako aj ukladaním rôznorodých povinností. Dosahovanie načrtnutého cieľa však predpokladá možnosť vynútenia požadovaného správania sa u porušovateľov práv iných, resp. tých, ktorí dobrovoľne neplnia svoje povinnosti, a to aj proti ich vôli. Takzvaná "vymožiteľnosť práva" preto zásadným spôsobom ovplyvňuje takmer všetky sféry spoločenského života.

 
Právny poriadok Slovenskej republiky v súčasnosti pozná niekoľko prostriedkov smerujúcich k zvyšovaniu vymožiteľnosti práva. Jedným z nich je inštitút civilnej exekúcie. Ide o proces, v rámci ktorého súdny exekútor ako štátom určená a splnomocnená osoba, vykonávateľ verejnej moci, zasahuje do práv (najmä vlastníckych) subjektu, ktorý dobrovoľne nesplnil svoju povinnosť vyplývajúcu z exekučného titulu.
 
Podrobnejšie informácie o civilnej exekúcii nájdete v sekcii Exekučné konanie.