Exekútor Košice, JUDr. Peter Molnár

Základné kontaktné informácie:


JUDr. Peter Molnár
súdny exekútor

Exekútorský úrad Košice
Kupeckého 29
040 01 Košice

Tel./Fax:
+421 55 729 277 1 
+421 55 729 277 2
+421 907 744 769
+421 905 486 403
+421 905 696 613
                 
Email: sekretariat@pmolnar.sk

Úradné hodiny:
PON, UT: 08:00 - 10:00    12:00 - 15:00
STR: 11:00 - 16:00
ŠTV: 08:00 - 10:00    12:00 - 15:00
PIA: 08:00 - 10:00    12:00 - 15:00

Exekučné konanie možno veľmi zjednodušene definovať ako proces, ktorého cieľom je vymoženie pohľadávky vyplývajúcej z exekučného titulu.

Exekučné konanie môžu viesť výlučne orgány verejnej moci, a to tak, že za dodržania predpísaných pravidiel na jednej strane zabezpečia vymoženie pohľadávky proti vôli dlžníka (zexekvovaním jeho majetku), na strane druhej zabezpečia náležitú ochranu práv dlžníka a iných osôb, ktoré by mohli byť exekúciou dotknuté.

Kľúčovými pojmami exekučného konania sú:

Súdny exekútor

- je štátom určenou a splnomocnenou osobou na vykonávanie núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí. Exekučnú činnosť vykonáva nestranne a nezávisle

- pri výkone svojej činnosti je viazaný len Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami podľa čl. 7 ods. 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky, zákonmi, inými všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na ich vykonanie a rozhodnutím súdu vydanom v exekučnom konaní

Exekučný súd

- je súd, ktorý "dohliada" na exekučné konanie a je ako jediný oprávnený v tomto konaní rozhodovať.

- exekučným súdom je Okresný súd v Banskej Bystrici

Exekučný titul

-je "podklad" pre exekúciu, resp. právny akt, na základe ktorého sa má dlžník správať určitým spôsobom (napr. zaplatiť určitú sumu peňazí, vypratať nehnuteľnosť, vydať určitú vec a pod.)

- predovšetkým ide o vykonateľné rozhodnutie súdu, ak priznáva právo, zaväzuje k povinnosti alebo postihuje majetok (vykonateľnosť znamená, že dlžník nesplnil svoju povinnosť v súdom alebo zákonom určenej lehote, preto je možné túto povinnosť štátomocensky vymáhať)

- exekučným titulom však môže byť aj právny akt uvedený v ust. § 45 ods. 2 Exekučného poriadku, a to:

 

a) rozhodnutie inštitúcie, orgánu, úradu a agentúry Európskej únie,

 

b) cudzí exekučný titul vykonateľný v Slovenskej republike,

 

c) notárska zápisnica, ktorá obsahuje právny záväzok a v ktorej je vyznačená oprávnená osoba a povinná osoba, právny dôvod, predmet a čas plnenia, ak povinná osoba v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila,

 

d) vykonateľné rozhodnutie vydané v rozhodcovskom konaní vrátane zmieru v ňom schváleného,

 

e) rozhodnutie o dedičstve,

 

f) vykonateľné rozhodnutie orgánu verejnej správy a územnej samosprávy vrátane bloku na pokutu nezaplatenú na mieste,

 

g) platobný výmer, výkaz nedoplatkov vo veciach daní a poplatkov, ako aj zmier schválený príslušným orgánom,

 

h) vykonateľné rozhodnutie a výkaz nedoplatkov vo veciach sociálneho zabezpečenia, sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia a vo veciach verejného zdravotného poistenia,

 

i) iné vykonateľné rozhodnutie, výkaz nedoplatkov alebo schválený zmier, ktorých výkon pripúšťa zákon,

 

j) doklad vydaný podľa právneho predpisu platného v inom členskom štáte Európskej únie, ak ide o vymáhanie pohľadávky podľa osobitného predpisu,

 

k) upovedomenie o zastavení exekúcie a výzva na úhradu trov exekúcie podľa § 61n ods. 3 Exekučného poriadku,

 

l) exekučný titul podľa osobitného predpisu

Návrh na vykonanie exekúcie

- exekučné konanie sa vedie na základe návrhu oprávnenej osoby (veriteľa), ktorý je adresovaný exekučnému súdu

- v súčasnosti oprávnený nemá vo výbere súdneho exekútora voľnú ruku (ani pri začatí exekučného konania, ani v jeho priebehu)

- exekúciu vykoná ten exekútor, ktorého náhodným výberom určí exekučný súd

- exekučné konanie sa považuje za začaté dňom, v ktorom bol návrh na vykonanie exekúcie doručený exekučnému súdu

- návrh na vykonanie exekúcie sa podáva výlučne elektronicky, prostredníctvom elektronického formulára zverejneného na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR

- ak však oprávnený ani jeho zástupca nemajú aktivovanú elektronickú schránku podľa zákona č. 305/2013 Z.z. o e-Govermente alebo im v možnosti podať návrh elektronickými prostriedkami bránia iné dôvody, môže sa oprávnený príp. jeho právny záctupca obrátiť na súdneho exekútora, prostredníctvom ktorého návrh na vykonanie exekúcie podá exekučnému súdu. Za tým účelom súdny exekútor spíše zápisnicu a príslušný elektronický formulár obsahujúci návrh na vykonanie exekúcie doručí exekučnému súdu. Za spísanie a podanie návrhu na vykonanie exekúcie patrí exekútorovi odmena a náhrada výdavkov. Ak oprávnený podá návrh na vykonanie exekúcie prostredníctvom súdneho exekútora, tomuto súdnemu exekútorovi budú doručované všetky písomnosti z exekučného súdu, ktoré sú určené pre oprávneného; to platí až do momentu vydania poverenia na vykonanie exekúcie exekučným súdom

Poverenie na vykonanie exekúcie

- je dokument, ktorým príslušný exekučný súd aprobuje splnenie podmienok pre začatie exekúcie a poveruje súdneho exekútora jej vykonaním

- súdny exekútor oprávnený vykonávať exekúciu až odo dňa doručenia tohto poverenia 

Upovedomenie o začatí exekúcie

-je základný procesný úkon súdneho exekútora

- s vydaním a doručením tohto upovedomenia sú spojené závažné právne následky, ako napr. začiatok plynutia lehoty na podanie návrhu na zastavenie exekúcie s odkladným účinkom, obmedzenie práva nakladať s majetkom a pod.

Príkaz na začatie exekúcie

-je úkon súdneho exekútora, ktorým sa tretej osobe ukladá povinnosť "zablokovať" majetok (napr. peniaze na účte)/časť majetku (napr. časť mzdy) povinného

-príkaz na začatie exekúcie môže súdny exekútor vydať aj pred tým, ako doručí povinnému upovedomenie o začatí exekúcie

Exekučný príkaz

-je úkon súdneho exekútora, ktorým sa priamo vykonáva exekúcia (napr. peniaze, ktoré boli zablokované na účte v banke sa prostredníctvom exekučného príkazu poukážu oprávnenému príp. súdnemu exekútorovi)

-exekučný príkaz môže súdny exekútor vydať až po tom, čo bolo povinnému doručené upovedomenie o začatí exekúcie a uplynula zákonná lehota na podanie návrhu na zastavenie exekúcie, prípadne po tom, čo bol návrh na zastavenie exekúcie (podaný do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie) zamietnutý exekučným súdom


Spôsob vykonania exekúcie

- vymôcť povinnosť vyplývajúcu z exekučného titulu možno výlučne spôsobmi, ktoré upravuje Exekučný poriadok

- ak podkladom na exekúciu je exekučný titul, v ktorom sa ukladá povinnosť zaplatiť peňažnú sumu, spôsob vykonania exekúcie určuje súdny exekútor. Eexekúciu pritom možno vykonať
a) zrážkami zo mzdy a zrážkami z iných príjmov,
b) prikázaním pohľadávky (z účtu v banke alebo inej peňažnej pohľadávky), postihnutím iných majetkových práv a postihnutím obchodného podielu 
c) predajom hnuteľných vecí, 
d) predajom cenných papierov,
e) predajom nehnuteľnosti,
f) predajom podniku,
g) príkazom na zadržanie vodičského preukazu (ak predmetom exekúcie je vymoženie pohľadávky na výživnom)

-ak podkladom na exekúciu je exekučný titul, v ktorom sa ukladá iná povinnosť než zaplatenie peňažnej sumy, spôsob vykonania exekúcie sa spravuje povahou uloženej povinnosti (teda nie voľbou súdneho exekútora). Možno ju vykonať
a) vyprataním,
b) odobratím alebo zničením veci na náklady povinného,
c) rozdelením spoločnej veci,
d) uskutočnením prác a výkonov